Kullanici Aydinlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ

MATRİKS BİNA KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

 .’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, web sitesi ve mobil uygulama kullanıcılarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz MATRİKS BİNA KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.  (Bundan böyle kısaca “Matriks” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

MATRİKS BİNA KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Ticaret Sicil Numarası: 542810
Mersis Numarası : 613052341200018
Adres: Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi Ekincioğlu Sokak  No:21 Ataşehir İstanbul


2. Tanımlar 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
 
Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. 

Kullanıcı: Mobil uygulama/web sitesinin talep ettiği kişisel bilgileri kendi açık rızası ile vererek mobil uygulama/web sitesine üye olan veya üye olmadan mobil uygulama/web sitesini ziyaret eden kişilerdir.
 
3.    Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni
 
Matriks, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel verileriniz; 
 

 • Sözleşmeler ve ekleri  
 • İnternet sitemiz
 • Mobil uygulamalarımız
 • Sosyal Medya mecralarımız
 • Temsilcilerimiz
 •  Matriks tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,  
 • İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile
 •  Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.  

4.    Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir: 

Kimlik     Ad, Soyad, Anne-baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası
İletişim    Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi
İşlem güvenliği    İP adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb.
Diğer Bilgiler    Kullanıcıların Sosyal Medya hesaplarından bağlanması durumunda, kullanıcının o kanalda paylaşılmasına izin verdiği bilgiler


Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kullanıcılardan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Kullanıcılarımızın da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir.   Matriks, kullanıcı tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.  

5.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 • Güvenlik sistemleri Hizmet Faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, 
 • Güvenlik hizmeti kapsamında resmi kurumların hareket geçirilmesi,  
 • Matriks tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Matriks tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Matriks tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, 
 • Matriks’in ve Matriks ile iş ilişkisi olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
 • Teknik servis hizmeti yönetimi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması
 • Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri
 • Promosyon, kampanya bildirimi
 • Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri
 • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
 • Satın aldığınız ürünler  ve ürünlere  ait hizmetler ile ilgili analiz
 • Müşteri hizmetleri faaliyetleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama vb.)
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (BTK, Mahkemeler vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi

6.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Matriks hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere,
 • Matriks grup şirketlerine,
 • Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına,
 • Distribütörlere,
 • Matriks’nun iş ilişkisi içinde olduğu ürün ve hizmet  üreticilerine
 • Matriks tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara, 
 • Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına, 
 • Bankalara,
 • Sigorta Şirketlerine
 • Kargo firmalarına,
 • Resmî kurumlara (BTK, Emniyet Müdürlüğü, mahkemeler vb.),

7.    Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Matriks tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. 

Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

8.    Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)    Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.
 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Matriks tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.